Click Here To Play Audio

 

560         GOD’S BLESSINGS

 

 

Prabhu maargamulayande – bhayabhakthi nindhu – shubhariihi nadiche – purushunde dhanyundu

                                                   

Prabhu maargamulayande

1.     apudu niche kashtam – bharaginchudhuvu – yepudu dhanchudavu nii – kilamailao gaka

                                                  

Prabhu maargamulayande

2.     nelavu prakkalanunna saphalamao dhrakshathi – gela poli nii bharya – phamichchunu gaka

                                                  

Prabhu maargamulayande

3.     pillalippa mokka – pempuvale needhu – bhallajuttu

     koni sho – bhilladhuru gaaka

                                                   

Prabhu maargamulayande

4.     prabhuna kidhigo bheethi – paduvaari reethi – vibhava

     mpu dhayanondhi – vikasinchugaaka

                                                  

Prabhu maargamulayande

5.     prabhu siyununundi – prashastha krupanu – prabhala

     mbhuga nichchi – brathikinchunugaka

                                                  

Prabhu maargamulayande

6.     araya bhrathikedu roju – lannita neevu – yerushalemu kshemambhu – nepudu joochedavu

                                                  

Prabhu maargamulayande

7.     needhu pillala pillala – nijamishrayelu- meedhi kshe

    mamujoochi – modhamondhedharu

                                                  

Prabhu maargamulayande

  1. thandri kumara shudhdhatmunaku – mahima – mendai yugayugamulandhunduga kaamen

                                                   

Prabhu maargamulayande

                                                                  Bethala John