Click Here To Play Audio

 

 

 

 

507. PARAMA YERUUSHALAEMU

 

Parama desha midhigo nuthana yerusa lemadhigo sodhara = thira magu paramadhi dhivya sundaramu tharamugadhu tha dhayu varnimpaga

Parama desha midhigo

1.     dwdasha ratnamula prolupu nadhuluga nundu sodhara = yaadhata dhiraka naani muthiyu vi nodhdhvaramulu namari velayu

Parama desha midhigo

2.     shudha suvarnamuna nentho shudhi maargamundu sodhara = shudhu lella bhari shudha ganamula shudhini nepudu suthi yonarintharu

Parama desha midhigo

3.     parama janaku samukham bhachata narulathoda nundun sodhara = narulu dhevuni narulai yundhuru parmathmudu dhana vaaralatho nundunu

Parama desha midhigo

4.     kanirudadhuga devudu ganula dhuduchunuga sodhara = yonaga maranam bhika nundadhu mari chenuga bhedhamu shighramu dholagunu

Parama desha midhigo

5.     Aakaliyundadhuga nijamiga nakula mundadhuga sodhara = praakatamuga jei va jalobhachata neiku nosungunu nirathamu varadhudu

Parama desha midhigo

6.prabhu sanidhinundi paarunu shubhanadhi sukha

miyun sodhara = yubhaya thiramula nundu tharu

lu sow rabha dheepthini shubha rakshana phamidu

Parama desha midhigo

Madikaayala Saadhuvu