Click Here To Play Audio

504 PARISUDHDHULA PRAKAASATHA

 

Parishudhi parishudi – parishudi yani vina – badu pura madh igo – pada padirei priyulara = parameshwaruni chetha – bari pa lanamu galgi – chiramai bhasuramai – su – sthiramai sundaramaina                                       

Parishudhi parishudi

1.ravithonu kumudhabham – dhavuthonu mari deepa – chavi thonu dhani kava – sara minthaledu= avirathamunam grees thu – dandhundu prabhutho sam sthavamai vaibhavamai yu – tsavamai velguchu nundu                     

Parishudhi parishudi

2.godhayaina mariyai yaa – padhayaina dhagayaina – modh ale lekundu na pura vaasu landu = mrudu jeevodhakamu la – rmili niranthara michi – ghudhurugha nedhurugha – ghoorch undi yuvaraaju                                     

Parishudhi parishudi

3.prabhu krupaasanamulo palinundi pravahinchi – shubha maina nadhi yundi sukhamichu nachata = nubhaya teiira mulandhu- nundu vrukshamulu sow- rabhadheiptha shubha mulai – rakshaa phalamu lichu           

Parishudhi parishudi

4.jananambhu maranambhu – samsaara sukhabaadha – lanu bhavinchuta galga – dha puramunandhu = munu neiithi kora kaapa – dhanu bhondhi thanavaari – kanuni laniyu dhuduchu – mana devu dodhudi                          

Parishudhi parishudi

4.velkindha raani ni – schalamaina Ghana jeeva – vilapath kiritamu–lgala papuro muna=bilichi napudai vibhuni  pendli vindhuna kaigu – kula bhandhuvulaku ni – chula nichu devudu                                                

Parishudhi parishudi

                                                               Purushotham Chowdhary