Click Here To Play Audio Songs

262.KRAISTHAVA SANGHA BAADHYATHALU

Prabhu kriisthu yaesu  praeminche sanghamunu – parimala vaasanagaa nunda = prabhuvu chiththamunu parighanin chuta ye – sanghamu nii baadhyatha gaadhaa! 

Prabhu kriisthu

1. dhaevu dichchu bahumaaname biddalu – garbha phalame mana kidu svaasthyam  eimpuga prathishtimpanu vaarini – sanghama nii baadhyatha gaadhaa!       

  Prabhu kriisthu

2. yuvakulu raepati sanghamu nandhuna – naayaku lowdhuru nayamuganu – paavanuluga yila chaeyanu vaarini sanghamu nii baadhyatha gaadhaa!                        

 Prabhu kriisthu

3. baapthismamu krupaa prasaadhamulu – prabhu venchenu parisudhdhamuga = ghanamuga vaatini gaikona nirathamu sanghamu nii baadhyatha gaadhaa!     

Prabhu kriisthu

4. dhaevudu jatha parachina dhaampathyamu – bhaavamu lara bandhuthvamulun = savyambuga sar sanghamu nii baadhyatha gaadhaa!i chaeyaga vaatini   

Prabhu kriisthu

6. krasthava dhaathruthvamu nandhedhguta–karthanu kiirthin chuta yownu = dhasama bhaagamulu dhaatha kosanganu – sanghamu nii baadhyatha gaadhaa!   

Prabhu kriisthu

                                                             M.L.Moses