52    673     687   Prajalaara vaegame rare nija dhaivamunu ganu