46       578      Niidhanamu niighanamu prabhu yaesudhae