Dhavudae naakaasrayambu divyamaina durgam

N0 34                                                 LyricNo          405