Seeyoanu Giithamulu

Compiled by Anna Global Ministries

 

                                          INDEX OF SONGS                                       CLICK

 

                           Seeyoanu Giithamulu  1-100                 CLICK

 

                        Seeyoanu Giithamulu  101-207            CLICK

 

                      Seeyoanu Giithamulu  208-312             CLICK

 

                      Seeyoanu Giithamulu  313-421            CLICK

 

                      Seeyoanu Giithamulu  422-505             CLICK

 1.  

Agaapae agaapae

361

 1.  

Adavi chetla naduma

294

 1.  

Athyantha sundharundunu

62

 1.  

Adhigoa kalvariloa

373

 1.  

Adhigoa vachina dhevaroa ch

435

 1.  

Adhbutha dheevenalu prabhuv

217

 1.  

Anaadhi dhaevundu aasrayamu

374

 1.  

Anudhinamu maa bhaaramu

97

 1.  

Amulya rakthamu dvaaraa

247

 1.  

Arpinthu sthuthul nee siluvalo

45

 1.  

Asamaanundagu okriisthu

82

 1.  

Anthya dhinamandhu dhootha

273

 1.  

Andharamu prabhu ninnu

416

 1.  

Andhaaara loakamunau

152

 1.  

Aaa aluvari maargamuloa

434

 1.  

Aaaasamu  mahaaasambulu

81

 1.  

Aaaasamu bhuviloa nella

80

 1.  

Aathma dheepamunu velliginc

301

 1.  

Aathma niyamamu dhvaaraa

466

 1.  

Aadhyantha rahitha prabhuva

413

 1.  

Asdhyantha rahithudavagu

26

 1.  

Aadhi premanu vidichi

302

 1.  

Aanadha mahanandhamu

215

 1.  

Ananadha maa .maanandham

49

 1.  

Aanandhamaanandhamaayenu

333

 1.  

Aanandhamu prabhu naakosag

482

 1.  

Aanandhamugaa yohoavaa nee

110

 1.  

Aanandhamuthoa sthuthiyinch

500

 1.  

Aanandhamae manailaloa

375

 1.  

Aanandhinchedhamu prabhu

262

 1.  

Aanandhinchedhamu yohoavalo

227

 1.  

Aayananannu nadupunanu

460

 1.  

Aaraadhanalaku yoagyudavu

88

 1.  

Aaraadhinchedha ninu madhi

71

 1.  

Aascharyakaruda veeve

76

 1.  

Aasinchumu prabhu yaesu

376

 1.  

Aasheervadhamuul maamiidha

470

 1.  

Aahaa yeamaanandhamu

245

 1.  

Idhigoa nii raaju vachuchunde

36

 1.  

Idhigoa manushula madhanu

468

 1.  

Idhigoa naenu vachuchunnaanu

303

 1.  

Idhigoa naenoka nuthana Kriya

204

 1.  

Idhiyae samayambu randi

162

 1.  

Immanuyaelu rathamu

440

 1.  

Immuga nadipinchithivi

214

 1.  

Immuga nii sudhinambu nundi

452

 1.  

Immuga ne hrudhayamu nimmu

165

 1.  

Eeloaka yaathraloanae

224

 1.  

Vudhaya saayanthramula

304

 1.  

Vudhaya saayanthramulaloa

89

 1.  

Vudhayichae dhivya rakshkudu

430

 1.  

Vunatha dhurgamu

25

 1.  

Vunatha sthalamulapai

263

 1.  

Eatuvanti yaagambu

377

 1.  

Eadhuru chuuchedhamu dhruda

277

 1.  

Eallappudu eallappudu

305

 1.  

Ealla vaelala yadhu

266

 1.  

Eavaroa thelusaa yaesayyaa

183

 1.  

Eantha jaali yaesuvaa

104

 1.  

Eantha paapi naianu

444

 1.  

Eanthoa goppa nithyamaina

160

 1.  

Earparachukonia yohoavaanu

364

 1.  

Oa abrahaamu issaaku

296

 1.  

Oa israayaeluu

385

 1.  

Oa karunaa idhii

469

 1.  

Oa jagadhrakshakaa visva vidh

420

 1.  

Oa naadhu yaesu raajaa

16

 1.  

Oa naa hrudhayamaa

51

 1.  

Oa prabhuvaa  vujjivamu

236

 1.  

Oa prabhuvaa nae dhaari thola

462

 1.  

Oa prabhuvaa yidhi nee krupay

378

 1.  

Oa prabhuu niithoanae

491

 1.  

Oa paapi jiivapu yuutaku raa

443

 1.  

Oa paapi sandhichithivaa

379

 1.  

Oa praaedhaaa su praardhanaa

306

 1.  

Oa praemagala yaesu

42

 1.  

Oa bhakthulaaraa mana mandh

113

 1.  

Oa yohoavaa niivae au

471

 1.  

Oa yaesuu nii praema yenthoa

41

 1.  

Oa yaesu prabhuvaa

417

 1.  

Oa sadhbakthulaara

307

 1.  

Oa sarvasakthudaa naa

231

 1.  

Oa hoa yeruushalaemaa

487

 1.  

Kanikarinchi annu rakshichu

400

 1.  

Karuninchi thirigi samakuurpu

235

 1.  

Karuninchumu aa aesuvaa

238

 1.  

Kalvariloani sraeshtudaa

410

 1.  

Kaluvariloa vimukthi

308

 1.  

Kaalamu samiipamu

134

 1.  

Kiirthi ghanatha mahima prabh

367

 1.  

Kriisthu chenthaku rammu

174

 1.  

Kriisthuni chuuchuchu saagi

461

 1.  

Kriisthuni naamamu ithyamu

6

 1.  

Kriisthuni svaramu vindhuu

198

 1.  

Kriisthu yaesu dhaaalu prabhoa

31

 1.  

Kriisthu yaesu vachchunu

137

 1.  

Kriisthae iee jiivithamuloa eath

264

 1.  

Kriisthae sarvaadhikaari

151

 1.  

Kriisthaesu prabhuvu thana rak

193

 1.  

Kriisthaesu sishyudaa

497

 1.  

Kumaari aalakichu

4

 1.  

Kruthajnatha thala vachi

340

 1.  

Krupa kaikaramula maa dhaevaa

246

 1.  

Krupa kaalamuloa prabhu yaes

173

 1.  

Krupaathisayamul

87

 1.  

Kraisthava jiivitham

354

 1.  

Koiaadi paadi kriisthinchi

58

 1.  

Kroththa giithamuchae naa

309

 1.  

Kantii goppa muthyamu

60

 1.  

Kondalathattu kannulththu chu

14

 1.  

Kontha samayamae migilinadhi

139

 1.  

Gaayamulan gaayamulan

77

 1.  

Giitha giitham jaa jaya giitham

123

 1.  

Guavanthu raalaia ghaamaia

218

 1.  

Gorrepilla vivaahaoathsava

190

 1.  

Gambiira dhvai gal

371

 1.  

Ghanamaina yaesu aamamu

501

 1.  

Chiikati kaalamu vachchuchun

260

 1.  

Chuudumadhae ii korakae

380

 1.  

Chuudamu eii kshanamae

170

 1.  

Chuudumu niivu maelu konumu

167

 1.  

Chuudumu priyudaa

185

 1.  

Chetlu laeni mettalandhu

310

 1.  

Jagathi karudhenche rakshana

381

 1.  

Jayamani paadu jayamai paadu

101

 1.  

Jayamai paadu prabhu yaesua

133

 1.  

Jayamani paadudi sarvajaamaa

439

 1.  

Jayamu podhu aathmiiya

228

 1.  

Jaamu pondhumani

311

 1.  

Jaasiiludavagu

127

 1.  

Jayinchu vaarini koni poava

140

 1.  

Jaagraththa bakthulaara pilupid

135

 1.  

Jiivapu dhaatha aa hrudhayamu

179

 1.  

Jiivapu maarga jyoathivi

120

 1.  

Jiivith mevvariki ii jiivitha

312

 1.  

Jiivambu nichchina dhaevudaa

382

 1.  

Jiivinchu chunaadu

250

 1.  

Jai prabhu yaesu jai Ghana dha

412

 1.  

Jai jai jai jai yaesu prabhuu

477

 1.  

Jai jai jai jai raajula raja

40

 1.  

Jai jai yaesu raajaa jai jai

106

 1.  

Daagu naedhi maapunu

441

 1.  

Thama dhaevu nerugu vaaru

314

 1.  

Tharuna mundagaa thvara pad

290

 1.  

Theruvabadi yunnadhi krupa dvaa

175

 1.  

Theruvu nii hrudhaya

172

 1.  

Thambura sithaarathoa

346

 1.  

Dhayagala yaesu paapi

383

 1.  

Dhaatumu yoardhaanun

268

 1.  

Dhaari tholagithivaela

445

 1.  

Dhaahamu gala vaarellaru

313

 1.  

Dhuutha gaamulella aaraadhichi

78

 1.  

Dhuutha paata paadudi

429

 1.  

Dhuurapu kodapai sramalaku

122

 1.  

Dhaeva dhaevuni koniaadedha

39

 1.  

Dhaevaadhi dhavaa prabhuvula

105

 1.  

Dhaeva naa prabhuvaa

65

 1.  

Dhaevaa naa hrudhayamu ii ya

13

 1.  

Dhaevaa ninnu naeu viduvanu

384

 1.  

Dhaeva nii thalampulu amuulya

52

 1.  

Dhaevaa naa thalampulu naa ken

315

 1.  

Dhaevaa nii mandhiram

458

 1.  

Dhaevaa naa yandhu nii kethoa

59

 1.  

Dhaevaa nii sannidhiloa

243

 1.  

Dhaevaa samvathsaramunu dha

316

 1.  

Dhaevunikae mahima yuga yuga

75

 1.  

Dhaeevudu miiku eallappudu

207

 1.  

Dhaevudu loakamunu

157

 1.  

Dhaevudoka nagaramu

196

 1.  

Dhaevuniki sthoathramu gaana

18

 1.  

Dhaevuni krupa nithamu

24

 1.  

Dhaevuni krupa mahadhaisvary

353

 1.  

Dhaevuithoa sahapaati

336

 1.  

Dhaevunu nija praema

494

 1.  

Dhaevuni praemayae manalanu

363

 1.  

Dhaevuni sthuthiinchudi

21

 1.  

Dhaevuni sthuncha randi

111

 1.  

Dhaiva kumaarudu prabhu kriis

298

 1.  

Dhaiva thanaaa kriisthu naadhu

119

 1.  

Dhaiva puthrulaaraa raarandi

293

 1.  

Dhanya dhanya yaesu naamamu

317

 1.  

Dhanudavu niivu dhanyudavi

386

 1.  

Nammakamaina naaprabhu

92

 1.  

Nammadhagina dhaevaa

422

 1.  

Naakorakai anniyu

387

 1.  

Naa jiivitha saagaramuna

229

 1.  

Naadhu hrudhayapu dvaaramu

176

 1.  

Naadhaa samuuyaelu riithi

459

 1.  

Naa prabhu praeminchen

388

 1.  

Naa paapamulanu kshamiyinch

251

 1.  

Naa praanamaa naa sarvamaa

318

 1.  

Naa praana priyudaa ninnae sth

499

 1.  

Naa praana priyudaa yaesu raaj

38

 1.  

Naa priyamaina yaesu prabhoa

348

 1.  

Naa priyamaina yaesu niivae naa

27

 1.  

Naa manasaayae

474

 1.  

Naa manoa naethramu therachi

300

 1.  

Naa maata vinumani prabhuu

319

 1.  

Naa yaesu maarga mandhuna

282

 1.  

Naa sankata dhurgamu lellanu

252

 1.  

Naa sarvamaina prabhu

284

 1.  

Naa hrudhayamu vinthagaa

255

 1.  

Nitha jiivambunu nii kichchuta

297

 1.  

Niraakaara suruupudaa

431

 1.  

Nirmimpabadthimi manamu

191

 1.  

Nischayamuga ninnu

225

 1.  

Nischalamainadhi yaesu raajya

278

 1.  

Niiku kaligina dhaanini

357

 1.  

Nii chaethithoa nannu pattukoa

358

 1.  

Nii jaldhapu vrukshapu

63

 1.  

Nii jiivithamu kshana banguram

159

 1.  

Nii jiivithambuloa gamyambu ya

184

 1.  

Niithi manthula praardhana

232

 1.  

Niithi suuryudu niipai vudhain

220

 1.  

Niidhu visvaasyatha maa prabhu

73

 1.  

Nii dhaevuni sannidhini

286

 1.  

Nii paadha sannidhiki

239

 1.  

Nii priya prabhuni saevakai

279

 1.  

Nii mandhiramu nandhu

350

 1.  

Nii yavvanamunu oa

289

 1.  

Nii rakthamae nii rakthamae

117

 1.  

Nii raakadakai nannu sidhdha

370

 1.  

Nii rekkala chaatuna saranondh

372

 1.  

Nee vaathma yudhdhamuloa

233

 1.  

Nii vennaallu rendu

349

 1.  

Nii velugu nii sathyamu

389

 1.  

Niivae yoahoavaa naa kaaparivi

337

 1.  

Nii svaramu vinupinchu

199

 1.  

Nii siluvae naa saranu

283

 1.  

Nuutha aakaasamunu bhuumini

339

 1.  

Nuuthanamaina yeruushalaemu

390

 1.  

Naedu nae naa rakshakunu naa

182

 1.  

Nae nii vaadanai yunda goaredh

489

 1.  

Naenu ghoara paapini chaeri

178

 1.  

Naenu ninnu eannadu viduvanu

505

 1.  

Naenae vunna vaadi nanina

43

 1.  

Naenae bhayapadavaladhani

222

 1.  

Nae yaesuni veluguloa

209

 1.  

Nimpumu oa prabhuvaa

237

 1.  

Noaraaraga chaethunu dhaivaa

341

 1.  

Pagatiloa maega sthambhamug

320

 1.  

Parama jiivamu naaku nivva

254

 1.  

Parama thandri karamu leththi

321

 1.  

Parama thandri suthudu

142

 1.  

Parama pavithra svarga pitha

391

 1.  

Paramaaseervaadhamu koari

234

 1.  

Paraloakamu naa dhaesamu

276

 1.  

Paraloaka raajamu chaerutaku

143

 1.  

Paravaasini nae jagamuna

271

 1.  

Parisudhdha agnini pampu dhae

322

 1.  

Parisudhdha pattanamu

194

 1.  

Parisudhdha  Parisudhdha Paris

28

 1.  

Parisudhdha mandhramu naaku

456

 1.  

Parisudhdha srii aesuvae

401

 1.  

Parisudhdhu lellaru yaesun pog

131

 1.  

Parisudhdhulai undudi

338

 1.  

Parugidaraa soadharudaa

144

 1.  

Pallavaramu konda paina

457

 1.  

Prakaasamaina aascharya dhaes

270

 1.  

Prakaasa vasthramuthoa

436

 1.  

Prajalaara vaegame raarae

323

 1.  

Prabhuka sthoathramu mruthini

125

 1.  

Prabhuni gruhamu

195

 1.  

Prabhuni dharsanam yaesuni

488

 1.  

Prabhuni raakada eiiid hinamae

129

 1.  

Prabhuni smarinchu

37

 1.  

Prabhuni saeva cheaya rammu

493

 1.  

Prabhu goppa kaaramulu

425

 1.  

Prabhu yaesu naamamuna

359

 1.  

Prabhu yaesu naa rakshakaa

230

 1.  

Prabhu yaesu naakai nii svaramu

66

 1.  

Prabhu yaesuni naenu

492

 1.  

Prabhu yaesu Prabhu yaesu adh

432

 1.  

Prabhu yaesu pilupunu

442

 1.  

Prabhu yaesu  rammanu chunde

171

 1.  

Prabhu yaesu raaraaju

503

 1.  

Prabhu yaesae sathyamayaa

368

 1.  

Prabhuvaa krupa nimmu

362

 1.  

Prabhuvaa thara tharamulanundi

8

 1.  

Prabhuvaa nii kaaryamunu

115

 1.  

Prabhuvaa nii goppa thanamu

50

 1.  

Prabhuvaa nii pari puurnatha

219

 1.  

Prabhuvaa niidhu Ghana naam

392

 1.  

Prabhuvaa niivae nammakamai

272

 1.  

Prabhuvaa paadedhanoka sthut

112

 1.  

Prabhuvaa pampu varshamu

241

 1.  

Prabhuvaa guri odhdhakae

463

 1.  

Prabhuvuku thaginatlu prudhvi

288

 1.  

Prabhuvaina yaesu kriisthu

352

 1.  

Prabhuu nii vadanu niivu naa

223

 1.  

Paadumu prabhukae jaya giit

480

 1.  

Prabhoa niidhu mahimanu paadi

393

 1.  

Papa samudhramandhu

248

 1.  

Paapini naenu thappithi bhuviloa

181

 1.  

Paapula koraku prabhu yaesu

156

 1.